Chikara 25 WG

Kontaktno-sistemični herbicid (iz skupine sulfonilureja herbicida) za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u vinovoj lozi, mandarini, malini, na željeznicama, javnim površinama (industrijske površine, građevinske površine – ostaci građevina iz povijesti, groblja, trgovi, trake uz cestu, gradske površine) i ugaru.

Djelatna tvar: flazasulfuron 250 g/kg
Formulacija sredstva: vododispergirajuće granule (WG)
Registracijski broj: UP/I-320-20/06-01/235
Vlasnik registracije: ISK Biosciences Europe N.V., Belgija
Pakiranje: 50 g, 200 g

Flazasulfuron je herbicid koji primarno djeluje na vrlo širok spektar korova u fazi nicanja a ima i folijarno djelovanje na neke korove u ranijim razvojnim fazama.
Biljke ga usvajaju i preko korijena i preko lista.
Flazasulfuron ima vrlo povoljna ekotoksikološka svojstva, jako malo je otrovan za ljude i druge organizme.
Flazasulfuron je herbicid sa najdužim djelovanjem i najširim spektrom u nasadima preko tla.

OPĆE PREPORUKE

U jesen:

 • Posle opadanja lišća.
 • Chikara najbolje djeluje kada nema izniklih korova odnosno tek počinju da niču. Biološki je aktivna 5-8 mjeseci.
 • Prskanje obaviti na čisto tlo, da Chikara ulazi u tlo.

U proljeće i naknadna prskanja u sezoni:

 • Da se prska što ranije kada nema izniklih korova odnosno tek počinju da niču.
 • CHIKARA zadovoljavajuće djeluje na iznikle korove najviše do visine 10 cm.
 • Ako su korovi već iznikli u vrijeme inicijalnog prskanja sa Chikarom obavezno kombinirati pripravcima preporučenim po kulturama.
 • Prema potrebama obaviti korekcijska prskanja u sezoni kako što je preporučeno po kulturama.

Koristi se u nasadima viših uzgojnih oblika starijim od četiri godine u količini od 120-200 g/ha tretirane površine.

CHIKARA odlično se kombinira sa sredstvima na osnovi aktivne tvari glifosat koja je praktički jedini registrirani herbicid za nasade kojim se uspješno suzbijaju višegodišnji širokolisni korovi.

Paleta registriranih preparata je ograničena. Kao partnere Chikari u programu Belchim preporučuje:  Pledge, Devrinol, Beloukhu, Panteru QT, Fusilade Max i glifosat.

Preporuke za doze u nasadima prikazane su u dozama za neto poprskane površine. Obično se prska u redove 1/4 do 1/3 od ukupne površine. Posljedično je stvarno utrošena doza za odgovarajuću učinkovitost na hektar nasada 1/4 do 1/3 registrirane doze!

PREPORUKE ZA VINOVU LOZU

Program 1

Osnovno prskanje rano u proljeće prije nicanja korova:

 • CHIKARA 120 g/ha + Pledge 600 g/ha i/ili Devrinol 5 L/ha
 • Korekcija prema potrebi glifosatom kasnije u sezoni.

Program 2

Osnovno prskanje u proljeće nakon nicanja korova:

 • CHIKARA 120 g/ha + Beloukha 10 L/ha ili/i glifosat
 • Korekcija prema potrebi glifosatom kasnije u sezoni.

Program 3

Osnovno prskanje u jesen prije nicanja korova:

 • CHIKARA 200 g/ha
 • Korekcija prema potrebi glifosatom kasnije u sezoni.

Za korekcijska prskanja protiv uskolisnih korova koristiti folijarni graminicid Pantera QT.

PREPORUKE ZA MANDARINU I MASLINU

Program 1

Osnovno prskanje rano u proljeće nakon nicanja korova:

 • CHIKARA 160 g/ha + glifosat
 • Korekcija prema potrebi glifosatom kasnije u sezoni.

 

Program 2

Osnovno prskanje u jesen prije nicanja korova:

 • CHIKARA 160 g/ha
 • Korekcija prema potrebi glifosatom kasnije u sezoni.

 

Za korekcijska prskanja protiv uskolisnih korova koristiti folijarni graminicid Fusilade Max.

PREPORUKE ZA ŽELJEZNIČKE PRUGE

200 g/ha kada korovi imaju 10-20 cm visine. Za proširenje spektra suzbijanja koristi se u kombinaciji s glifosatom i/ili sa drugim herbicidima registriranima za tu namjenu ovisno od prisutnih korova.

PREPORUKE ZA JAVNE POVRŠINE I UGAR

200 g/ha uz utrošak 200-400 l vode/ha, tretirajući od ožujka do travnja kada su korovi visoki najviše 10 cm. Za proširenje spektra suzbijanja koristiti glifosat i/ili druge herbicidie registrirane za tu namjenu ovisno od prisutnih korova.

KARENCA: 63 dana za vinovu lozu, 30 dana za maslinu i agrume